Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder Pricesearch wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap RvZ Ecommerce Solutions Holding BV, gevestigd en kantoorhoudende te Schiedam.
 2. Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde die met Pricesearch een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
 3. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door Pricesearch gehanteerde overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Onder systeem wordt verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet of diensten op internet aanbieden.
 5. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; e-mail wordt daaronder niet verstaan.
 6. Onder gebruikerswachtwoord wordt verstaan: de privésleutel van cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem.
 7. Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele cliënt.
 8. Onder helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening of bijstand aan cliënt, met betrekking tot de door Pricesearch geboden diensten.
 9. Onder IP-adres wordt verstaan: het Internetprotocolnummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding die ter herkenning aan een computer(systeem) is toegekend.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Pricesearch, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door Pricesearch beschikbaar gestelde infrastructuur, diensten en kennis.
 2. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Pricesearch zijn overeengekomen.
 3. De door cliënt gehanteerde eigenvoorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Pricesearch. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Pricesearch de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door Pricesearch gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. Pricesearch werkt ten opzichte van cliënten met businessaccounts: overeenkomsten betreffende websites, additionele diensten en ondersteunende serviceverlening.
 2. De overeenkomst komt alleen dan tot stand nadat Pricesearch een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Pricesearch gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
 3. Indien cliënt tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf werkdagen te doen.
 4. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen vijf werkdagen.
 6. De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Pricesearch nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. De businessaccounts worden aangegaan voor de minimumduur van één maand. Zij worden daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van één maand, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractperiode van één maand plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan Pricesearch verschuldigd; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor Pricesearch uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.
 4. Zowel de cliënt als Pricesearch behouden het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de ondercuratelestelling van cliënt of Pricesearch, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
 2. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop cliënt gebruik kan maken van het systeem, volgt dat Pricesearch slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft, in het gebruikersgedrag van cliënt en diens niet-openbare – bij Pricesearch onderhouden – gegevensbestanden, onverminderd het in lid 5 en artikel 11, leden 3 en 4 bepaalde. Pricesearch zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
  • Cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  • Dit nodig is in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
 1. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Pricesearch (vrije) beschikking geven over de toegang, gegevens, aansluitingen, webpagina’s en websites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
 2. Pricesearch is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

Artikel 7. Zekerheidsstelling en uitvoering

 1. Pricesearch is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft Pricesearch het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomen of nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan Pricesearch alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.
 3. Cliënt is gehouden Pricesearch van alle informatie en bescheiden te voorzien die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Pricesearch verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 4. Voor een goede en volledige naleving van de verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Pricesearch bevo egd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 16 en 17 bepaalde.

Artikel 8. Fair-use-policy

 1. Pricesearch hanteert een fair-use-policy. Deze luidt als volgt: het aantal aanvragen mag, niet regelmatig, meer dan tien keer de gemiddelde hoeveelheid van de aanvragen van de overige klanten met hetzelfde pakket zijn.

Artikel 9. Gebruik van het systeem

 1. Pricesearch verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Pricesearch is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan cliënt. Verder mag Pricesearch wijzigingen aanbrengen in de loginprocedure en de gebruikerstoegang en gebruikersnaam. De kosten die cliënt ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Pricesearch.
 3. Het is cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
  • De (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  • De onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  • De verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  • Computervredebreuk (ook wel bekend als ‘hacken’) via het internet of het systeem anderszins;
  • Vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen;
  • De verspreiding van pornografisch materiaal.
 1. Het is de cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde ‘daemon threads’), met uitzondering van CGI-processen.
 2. De informatie die cliënt voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf-)regulerende instanties.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om gebruikte prijsinformatie en daaruit voortvloeiende prijswijzigingen dagelijks te controleren, dit om eventuele schade te voorkomen.
 4. Het is de cliënt niet toegestaan om informatie uit Pricesearch verder te verspreiden zonder nadrukkelijke toestemming van Pricesearch.

Artikel 10. Beperkingen en blokkeringen toegang

 1. Pricesearch is gerechtigd de toegang voor cliënt tot het systeem te beperken en te blokkeren indien cliënt zijn contractuele en buiten-contractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
 2. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 9.3 en 9.4 bedoelde gedragingen voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorgenoemde levert voor Pricesearch een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van zijn overeenkomst met cliënt.

Artikel 11. Helpdesk

 1. De helpdesk verzorgt ondersteunende service aan cliënt, gedurende nader aangegeven uren.
 2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. Aangezien de medewerkers van de helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van cliënt, is – de helpdesk van – Pricesearch niet aansprakelijk voor de handelingen van cliënt.
 3. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet-openbare) gegevensbestanden van cliënt, voor zover dit voor de ondersteuning noodzakelijk is.
 4. Het door cliënt gedane beroep op de service of bijstand wordt aangemerkt als:
  • Instemming van cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkersvan de helpdesk;
  • De toezegging van cliënt zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering vande werkzaamheden door de medewerkers van de helpdesk. Overeenkomstig artikel 7.2 kan de vereiste medewerking bestaan uit de verstrekking van nodige informatie door cliënt.

Artikel 12. (Op)levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd die niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Pricesearch kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt.
 3. Cliënt is verplicht de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
 4. Eventuele tekortkomingen van de geleverde goederen die bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering Pricesearch schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
 5. Pricesearch is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies) die zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 13. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

 1. Pricesearch draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij het zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden zijn echter voor risico van cliënt.
 2. Als niet aan Pricesearch toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt: storingen in de verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Pricesearch liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge het in artikel 10 bepaalde, vallen daar eveneens onder.
 3. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Pricesearch jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Pricesearch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop of het doel waarvoor cliënt of een eventuele derde zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van cliënt bedient van de toegang tot het internet.
 2. Cliënt is zich bewust van de risico’s die het digitaal oftewel elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
 3. Onverminderd het in de artikelen 9.1 en 12.1 gestelde, is Pricesearch niet aansprakelijk voor:
  • De aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
  • Verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
  • Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin Pricesearch redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren;
  • Fouten in geleverde prijsinformatie alsmede fouten die hierdoor ontstaan in doorgevoerde prijsregels;
  • Fouten in adviesprijzen en fout uitgevoerde prijsregels.
 1. Indien schade aan zaken van cliënt is veroorzaakt, zal Pricesearch per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan de door cliënt periodiek verschuldigde som.
 2. De eventuele vergoedingsplicht van Pricesearch voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel strekt zich niet verder dan € 5.000 per gebeurtenis. De bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar aan Pricesearch,aansprakelijkheid voor directe schade, veroorzaakt door en toerekenbaar aan Pricesearch zal zich steeds beperken tot € 5.000 per gebeurtenis. Price search is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
 3. Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
 4. Schade als bedoeld in het tweede lid, geleden door cliënt zijnde een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Pricesearch te zijn gemeld.
 5. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Pricesearch is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 6. Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van Pricesearch blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van Pricesearch.

Artikel 15. Voorbehouden & recht van retentie

 1. Het eigendom van de door Pricesearch aan cliënt verkochte goederen gaat pas van Pricesearch op cliënt over wanneer Pricesearch volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.
 2. Pricesearch is gerechtigd om zaken die hij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens hem heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16. Auteursrecht/Industriële eigendom

 1. Voor zover cliënt door Pricesearch software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door Pricesearch verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
 2. Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
 3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Pricesearch, te wijzigen of te verwijderen.
 4. Ten aanzien van door Pricesearch tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Pricesearch aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het auteursrecht en het teken- en modellenrecht.
 5. De absolute rechten, waaronder medebegrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen – zoals analyses, functionele ontwerpen en rapporten, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij Pricesearch of bij zijn toeleveranciers.
 6. Pricesearch vrijwaart de cliënt voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door Pricesearch beschikbaar gesteld (grafisch) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits cliënt Pricesearch terstond informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan hem overlaat en hem desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorziet.

Artikel 17. Gebruiksrechten

 1. De door Pricesearch beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in de artikelen 16 en 17, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.
 2. Het betreft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt.

Artikel 18. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Pricesearch uitgedrukt in euro’s en exclusief btw en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, is Pricesearch gerechtigd de door hem gehanteerde bedragen (eveneens) uit te drukken in de algemene Europese rekeneenheid (euro).
 2. Pricesearch is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Pricesearch zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

Artikel 19. Facturen en reclames

 1. De facturen van Pricesearch worden berekend aan de hand van een tevoren opgestelde overeenkomst waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan.
 2. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij Pricesearch binnen zeven werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij cliënt een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Pricesearch zal cliënt binnen achttien werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.

Artikel 20. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan Pricesearch zelf werken bevrijdend.
 2. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Pricesearch ingediende factuur te voldoen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij cliënt en Pricesearch schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van Pricesearch aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.
 3. Indien een factuur van Pricesearch niet binnen tien werkdagen na dagtekening is betaald, kan Pricesearch de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 10 bepaalde (eventueel tijdelijk) stopzetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. Het afschrift van de door Pricesearch verzonden factuur geldt jegens cliënt, niet-consument als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 18.2 genoemde wijze. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt, niet zijnde consument, afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder bedraagt dan € 1.000. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan € 1.000 maar minder dan € 3.000 dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van € 3.000 en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door Pricesearch rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn.
 8. Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Pricesearch gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 9. Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft Pricesearch de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag – verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Pricesearch verleende prestaties – in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
  • De cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  • De cliënt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • De cliënt enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
  • De cliënt nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

Artikel 21. Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 23. Geschillen

 1. Alle geschillen – waaronder inbegrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd worden – voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

Artikel 24. Geldigheid bepalingen

 1. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 25. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
 2. Pricesearch heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingengelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
 3. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden dertig dagen na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.